Blog Section

ตอนที่212: ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมิน

ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมิน

  1. สิ่งที่ควรที่เพิ่มเติมเพื่อให้รายงานนี้สมบูรณ์คือ ไม่มี เนื่องจากผู้วิจัยได้รายงานส่วนต่างๆ ได้ค่อนข้างชัดเจนและได้รายงานผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  2. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้วิจัยเพื่อปรับปรุง (เช่น ควรมีการพบปะสม่ำเสมอ ควรมีรายงานความก้าวหน้าสม่ำเสมอ ความสัมพันธ์ในการทำงานวิจัยร่วมกัน เป็นต้น) ผู้วิจัยควรจะมีการรายงานปัญหาและการแก้ไขปัญหากับผู้ประกอบการเป็นระยะๆ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยินดีให้ความช่วยเหลือหากต้องการความช่วยเหลือ หากเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
  3. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย (เช่น ควรทำวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการแต่อยู่ภายใต้กรอบของโครงการวิจัย) หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง แนะนำให้ทีมผู้วิจัยพยายามพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้ได้ง่าย และสามารถใช้ไปได้จริงในสถานที่ต่างๆ เช่น คลินิก โรงพยาบาล และในชุมชนต่างๆ ซึ่งในขณะนี้ผู้วิจัยอยู่ในช่วงของการเก็บข้อมูล หากได้ผลการศึกษาแล้วขอให้แจ้งผลกับทางผู้ประกอบการด้วย
  4. ท่านคิดว่าปัญหาที่นำเสนอก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างต่อกิจการของท่าน จงอธิบาย (โปรดตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์) ไม่มี โดยคาดว่าหลังการอุปกรณ์เรียบร้อย และได้ผลจากการศึกษาแล้ว ผู้ประกอบการน่าจะสามารถนำมาใช้ในคลินิกกายภาพบำบัดของผู้ประกอบการได้มี เนื่องจากคลินิกของผู้ประกอบการมักจะการจัดโครงการการตรวจสุขภาพต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ค่อนข้างบ่อย การมีอุปกรณ์วัดและติดตามภาวะกระดูกสันหลังค่อมที่ใช้ได้ง่ายจะเป็นประโยชน์กับการจัดกิจกรรมของคลินิกให้มีความหลายหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  5. ท่านคาดว่าผลของการวิจัยมีความสำคัญและเกิดประโยชน์ต่อกิจการของท่าน

þมาก                    * ปานกลาง                    * น้อย                  * น้อยที่สุด

  1. ประโยชน์ที่ท่านคาดว่าจะได้รับหากงานวิจัยนี้สำเร็จ (โปรดตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และจงอธิบายในรายละเอียด)

*ลดต้นทุน (Cost Reduction)                     คิดเป็นมูลค่า          บาท

* ผลผลิตที่ได้ (Yield) เพิ่มขึ้น                      คิดเป็นมูลค่า                   บาท

*ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product)                       คิดเป็นมูลค่า          บาท

þอื่นๆ โปรดระบุ ผลงานที่ได้จากการศึกษานี้น่าจะช่วยให้การบริการของคลินิกทั้งในคลินิกและในสถานที่ต่างๆ มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถใช้ในการคัดกรองความผิดปกติของผู้ที่มารับบริการการรักษาของคลินิกได้

  1. สมควรรับรองรายงานความก้าวหน้าหรือไม่

þ รับรอง               * ไม่รับรอง

 

ผู้ประเมิน

(                                                   )

วันที่เดือนพ.ศ.            .

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994ตอนที่18

Facebook Comments