Blog Section

ตอนที่651 ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อไหล่ติด?

ตอนที่651 ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อไหล่ติด?

ตอนที่ 651 ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อไหล่ติด?

 

 


1. 
พักการใช้งานแขนข้างที่ปวด 

2. ประคบถุงน้ำแข็ง/ประคบด้วยแผ่นเย็น บริเวณที่ปวดนาน 15-20 นาที วันละ 2-3 ครั้ง ใน 2 วันแรกของการบาดเจ็บ
หลัง 2 วันให้เปลี่ยนเป็นการประคบอุ่นแทน โดยประคบที่บริเวณที่ปวด เป็นเวลา 15-20 นาที

3. หลีกเลี่ยงการบีบนวดบริเวณที่ปวด เพราะจะทำให้เกิดการ อักเสบเพิ่มขึ้น

4. หลีกเลี่ยงการนอนทับแขนข้างที่ปวด
5. 
ค่อยเริ่มขยับแขน ยึดกล้ามเนื้อเมื่ออาการปวดทุเลาลง 

6. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น รีบพบแพทย์ และนักกายภาพบำาบัด เพื่อตรวจประเมิน และรับการรักษาต่อไป

Facebook Comments