Blog Section

ตอนที่717 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง

ตอนที่717 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่สามารถเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งได้ ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อย ได้แก่:

1. อายุ: โดยทั่วไปความเสี่ยงของโรคมะเร็งจะเพิ่มขึ้นตามอายุ เมื่อเราอายุมากขึ้น เซลล์ของเรามีแนวโน้มที่จะพัฒนาความผิดปกติที่อาจนำไปสู่มะเร็งได้มากขึ้น

2. การใช้ยาสูบ: การสูบบุหรี่และใช้ยาสูบรูปแบบอื่นๆ เช่น การเคี้ยวยาสูบ ช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งประเภทต่างๆ อย่างมาก รวมถึงมะเร็งปอด ปาก คอ และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

3 ประวัติครอบครัว: การมีสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด เช่น พ่อแม่หรือพี่น้องที่เป็นมะเร็งสามารถเพิ่มความเสี่ยงของคุณได้ มะเร็งบางชนิดสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม: การสัมผัสกับสารเคมีและสารบางชนิดในสิ่งแวดล้อม เช่น แร่ใยหิน เบนซิน และเรดอน สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้

5 อาหารที่ไม่ดีและการขาดการออกกำลังกาย: อาหารที่มีอาหารแปรรูป เนื้อแดง ไขมันอิ่มตัวสูง ตลอดจนการใช้ชีวิตแบบอยู่ประจำที่ อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นมะเร็ง

6 โรคอ้วน: การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งหลายชนิด รวมถึงมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งไต

7 การติดเชื้อเรื้อรัง: การติดเชื้อเรื้อรังบางอย่าง เช่น ไวรัสตับอักเสบบีและซี, ไวรัสพาพิลโลมาในมนุษย์ (HPV) และไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ (HIV) สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางประเภทได้

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการมีการติดเชื้ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือ ปัจจัยเสี่ยงที่มากขึ้นไม่ได้รับประกันว่าบุคคลนั้นจะพัฒนาเป็นมะเร็ง อย่างไรก็ตาม การลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการคัดกรองเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้

Facebook Comments