Blog Section

ตอนที่215: เครื่องกระตุ้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนังเพื่อลดปวด

เครื่องกระตุ้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนังเพื่อลดปวด (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, TENS) –  เป็นกระแสไฟฟ้ากระตุ้นประสาทผ่านผิวหนังเพื่อลดปวด – phase duration ~80-500 µs โดยมีค่าความเข้ม ~50-100 mA และมีค่าความถี่ตั้งแต่ 2-150 Hz – ลักษณะรูปคลื่นมีหลายรูปแบบขึ้นกับบริษัทที่ผลิต บางเครื่องเป็น monophasic บางเครื่องเป็น  symmetrical biphasic หรือ asymmetrical biphasics pulse – ส่วนใหญ่ให้ผลในการลดปวด โดยกระตุ้นเส้นประสาทรับความรู้สึกมากกว่ากระตุ้นเส้นประสาทยนต์ ชนิดของ TENS ซึ่งขึ้นกับคุณสมบัติของพารามิเตอร์ 1.Conventional  TENS หรือ HI-TENS มีความถี่ประมาณ 50-150 Hz ช่วงกระตุ้นนอน โดยเพิ่มความเข้มของกระแสไฟจนกระทั่งผู้ป่วยรู้สึก โดยไม่เห็นการหดของกล้ามเนื้อขณะกระตุ้น การตั้งค่าพารามิเตอร์นี้พัฒนาจากพื้นฐานของทฤษฎี “gait control” พบว่าการกระตุ้นแบบ conventional mode  นี้จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบาย แม้ว่าช่วงเวลาที่อาการปวดลดลงนี้จะสั้นและเกิดaccomadation ต่อตัวกระตุ้นสูง […]
More

ตอนที่214: คำแนะนำในการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

คำแนะนำในการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการออกกำลังกาย Muscular Endurance Hypertrophy Maximal Strength Power ลักษณะการหดตัวของกล้ามเนื้อ Ecc:Con Ecc:Iso:Con Ecc:Iso:Con Ecc:Con ความหนักของการออกกำลังกาย 1-3 sets x 15-20RM 4-6 sets x 8-15RM 3-5 sets x 3-8RM 3-5 sets x 1-3RM ลักษณะการเคลื่อนไหว Single & multi- Joints exercise Single & multi- Joints exercise Single & multi- Joints exercise Multi-Joints exercise ลำดับการออกกำลังกาย ปรับเปลี่ยนได้ไม่จำกัด กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนกล้ามเนื้อมัดเล็ก ระยะเวลาพัก 30-60 […]
More

ตอนที่213:ความสามารถในการทรงตัว (Balance)

ความสามารถในการทรงตัว (Balance)   Sitting Balance Static sitting balance นั่งบนเก้าอี้แข็ง เท้าวางบนพื้น ศีรษะและลำตัวตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง นั่งบนเก้าอี้แข็ง เท้าลอยพ้นพื้น ศีรษะและลำตัวตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง Dynamic sitting balance นั่งบนเก้าอี้ เท้าวางพื้น ให้ยกมือขึ้นข้างเดียวหรือประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ เช่น ด้านหน้า ซ้าย ขวา บนและล่าง เป็นต้น นั่งบนเก้าอี้ เท้าลอยพ้นพื้น กอดอก ให้ผู้ตรวจจับพยุงที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างแล้วเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ เช่น ด้านหน้า หลัง ซ้าย ขวา หมุนไปด้านซ้ายและไปหมุนไปด้านขวา เป็นต้น นั่งเก้าอี้ และฝึกโยนรับ-ส่งลูกบอลในท่าทางและมุมต่างๆ ฝึกเอื้อมหยิบของในทิศทางต่างๆ Standing Balance Static standing balance ยืนโดยไม่มี support ศีรษะและลำตัวตรง สะโพกและเข่าเหยียดตรง ยืนบนพื้นแข็งแล้วเปลี่ยนเป็นพื้นอ่อนนุ่ม และบนพื้นเรียบ/พื้นขรุขระ ด้วยลักษณะเท้าห่างกัน/ชิดกัน ยืน 2 ขา/ข้างเดียว […]
More

ตอนที่212: ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมิน

ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมิน สิ่งที่ควรที่เพิ่มเติมเพื่อให้รายงานนี้สมบูรณ์คือ ไม่มี เนื่องจากผู้วิจัยได้รายงานส่วนต่างๆ ได้ค่อนข้างชัดเจนและได้รายงานผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะสำหรับผู้วิจัยเพื่อปรับปรุง (เช่น ควรมีการพบปะสม่ำเสมอ ควรมีรายงานความก้าวหน้าสม่ำเสมอ ความสัมพันธ์ในการทำงานวิจัยร่วมกัน เป็นต้น) ผู้วิจัยควรจะมีการรายงานปัญหาและการแก้ไขปัญหากับผู้ประกอบการเป็นระยะๆ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยินดีให้ความช่วยเหลือหากต้องการความช่วยเหลือ หากเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย (เช่น ควรทำวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการแต่อยู่ภายใต้กรอบของโครงการวิจัย) หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง แนะนำให้ทีมผู้วิจัยพยายามพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้ได้ง่าย และสามารถใช้ไปได้จริงในสถานที่ต่างๆ เช่น คลินิก โรงพยาบาล และในชุมชนต่างๆ ซึ่งในขณะนี้ผู้วิจัยอยู่ในช่วงของการเก็บข้อมูล หากได้ผลการศึกษาแล้วขอให้แจ้งผลกับทางผู้ประกอบการด้วย ท่านคิดว่าปัญหาที่นำเสนอก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างต่อกิจการของท่าน จงอธิบาย (โปรดตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์) ไม่มี โดยคาดว่าหลังการอุปกรณ์เรียบร้อย และได้ผลจากการศึกษาแล้ว ผู้ประกอบการน่าจะสามารถนำมาใช้ในคลินิกกายภาพบำบัดของผู้ประกอบการได้มี เนื่องจากคลินิกของผู้ประกอบการมักจะการจัดโครงการการตรวจสุขภาพต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ค่อนข้างบ่อย การมีอุปกรณ์วัดและติดตามภาวะกระดูกสันหลังค่อมที่ใช้ได้ง่ายจะเป็นประโยชน์กับการจัดกิจกรรมของคลินิกให้มีความหลายหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ท่านคาดว่าผลของการวิจัยมีความสำคัญและเกิดประโยชน์ต่อกิจการของท่าน þมาก                    * ปานกลาง                    * น้อย                  * น้อยที่สุด ประโยชน์ที่ท่านคาดว่าจะได้รับหากงานวิจัยนี้สำเร็จ (โปรดตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และจงอธิบายในรายละเอียด) *ลดต้นทุน (Cost Reduction)           […]
More

ตอนที่211: ขี้ผึ้งพาราฟิน (Paraffin Bath)

ขี้ผึ้งพาราฟิน (Paraffin Bath) ขี้ผึ้งพาราฟิน (Paraffin Bath) การรักษาด้วยขี้ผึ่งพาราฟินนั้นมี 3 เทคนิควิธีที่สำคัญคือ 1)Dip Wrap (Glove Technique) จุ่มส่วนที่ต้องการรักษาลงในถังพาราฟินที่ความร้อนประมาณ 47oC แล้วยกขึ้น รอจนหยุดหยด แล้วจุ่มซ้ำ พยายามอย่าขยับ เพราะพาราฟินชั้นในอาจแตกได้ ทำซ้ำ 6-10 ครั้ง แล้ววางส่วนที่รักษาในถุงพลาสติก แล้วห่อด้วยผ้าขนหนู ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที 2)Dip and Reimmerse หลังจากที่ทำวิธีที่ 1 จนพาราฟินครอบคลุมส่วนที่ทำการรักษาดีแล้ว ให้จุ่มมือลงไปในถังพาราฟินแล้วแช่ทิ้งไว้ 10-20 นาที เทคนิคนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีแนวโน้มบวมง่าย 3)Brush Technique ใช้สำหรับส่วนที่ยากต่อการจุ่มพาราฟิน ใช้แปรงจุ่มแล้วทาเคลือบประมาณ 10 ชั้น แล้วห่อด้วยผ้าขนหนู ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ข้อดี ข้อเสีย ·       Specific heat ต่ำกว่าน้ำและ thermal […]
More