All Posts tagged กายภาพบำบัดในผู้ที่ตัดขา

ตอนที่11:หายห่วง…… กับการดูแลตนเอง หลังการตัดขา!!!!

ตอนที่11:หายห่วง…… กับการดูแลตนเอง หลังการตัดขา!!!!

  การตัดขา

   ตัดขา6

                การดูแลตนเองในผู้ป่วยตัดขา ก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยตัดขาจะถูกประเมินว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองว่าสามารถได้มากน้อยเพียงใด เดินเองหรือต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเข็น ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวทีเป็นอุปสรรคในการฝึกเดินและการใส่ขาเทียมหรืออไม่ เคยมีแขน ขา อ่อนแรงจากโรคอัมพาต รวมทั้งอาชีพ และผู้ดูแล ลักษณะบ้าน ฐานะทางบ้าน และนอกจากนี้ควรทำความคุ้นเคยกับกิจกรม ต่างๆหลังการตัดขาแล้ว เช่นการพลิกตัว การลุกขึ้นนั่งบนเตียง การบริหารแขน ขา การเดินโดยใช้อุปกรณ์เดิน การใช้รถเข็นและอุปกรณ์เทียมชนิดต่างๆ

               Amputee Surfer

การประเมินผู้ป่วยหลังการผ่าตัด  ผู้ป่วยตัดขา เพื่อใช้วางแผนในการรักษา

 • สภาพของตอขา
 • ความทุพพลภาพที่มีอยู่
 • สุขภาพโดยทั่วไป
 • สภาพทางจิตใจและอารมณ์

ตัดขา3

ปัญหาที่มักเจอบ่อยในการตัดขา

 • กรณีตัดเหนือเข่า มีแนวโน้มที่ขาจะติดในท่าสะโพกงอและกางออก
 • กรณีที่ติดใต้เข่ามีแนวโน้มที่ติดในท่างอของข้อเข่า
 • เกิดการถลอกเป็นแผลที่ผิวหนังส่วนที่สัมผัสกับเบ้าขาเทียม
 • ปัญหาเกิดจากภาวะแขน ขา หลอน
 • ความเจ็บปวดที่ตอขา
 • ความรู้สึกเหมือนไฟช็อต ที่เป็นช่วงๆ
 • ความรู้สึกแสบร้อน

ตัดขา7

กายภาพบำบัด กับ การตัดขา

 • ลดบวม
 • การป้องกันการติดของข้อ
 • การบริหารเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • การฝึกการเดิน
 • การทำให้ตอขาเข้ารูป
 • พิจารณาการใส่ขาเทียมชั่วคราว

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

More