All Posts tagged นักกายภาพบำบัด

ตอนที่ 740 ทฤษฎีและหลักการของกายภาพบำบัด

ตอนที่ 740 ทฤษฎีและหลักการของกายภาพบำบัด

ทฤษฎีและหลักการของกายภาพบำบัดเป็นรากฐานที่สำคัญในการเข้าใจและปฏิบัติกายภาพบำบัด. ข้อทฤษฎีและหลักการเหล่านี้ช่วยให้กายภาพบำบัดมีความเป็นระบบและมีผลสัมฤทธิ์ในการรักษาและบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหากายภาพ นี่คืออธิบายโดยละเอียด:

หลักการแห่งกายภาพบำบัด: หลักการแห่งกายภาพบำบัดกำหนดว่ากายภาพบำบัดควรจะเป็นวิธีการแรกที่ใช้ในการรักษาปัญหากายภาพ. การปฏิบัติกายภาพบำบัดควรใช้ในการปรับปรุงสุขภาพ, ป้องกันอันตราย และแก้ปัญหาทางกาย. หลักการนี้สอดคล้องกับหลักการแพทย์ของ “Primum non nocere” หรือ “First, do no harm” ซึ่งหมายความว่าคุณควรไม่ทำอันตรายต่อผู้ป่วย.

ความรับผิดชอบและความเป็นระบบ: กายภาพบำบัดต้องมีความรับผิดชอบต่อการดูแลผู้ป่วยและต้องทำงานร่วมกับทีมบริการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและบำบัดที่เหมาะสม. การทำงานแบบร่วมมือระหว่างกายภาพบำบัด, แพทย์, พยาบาล และผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ.

การประเมิน: การประเมินคือขั้นตอนที่สำคัญในการกำหนดปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย. การประเมินมีลักษณะการทดสอบฟังก์ชันร่างกาย, การประเมินสภาพร่างกาย, ประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวัน, และการใช้เทคนิคการประเมินพิเศษตามความต้องการ.

การตรวจการตรวจการสรรพสาสน์: การตรวจการตรวจการสรรพสาสน์คือการใช้ความรู้ทางพัฒนาการและสรรพสาสน์เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันของผู้ป่วยและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการรักษาปัญหาทางกาย.

การบำบัดทางกายภาพในระดับบางจุด: การบำบัดทางกายภาพจะช่วยลดอาการปวด, ลดการอัมพาต, และปรับปรุงฟังก์ชันร่างกายในตำแหน่งที่มีปัญหา.

การบำบัดทางกายภาพเชิงโรคศิลป์: การบำบัดทางกายภาพเชิงโรคศิลป์เน้นการปรับปรุงฟังก์ชันร่างกาย และความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวัน.

การภาษามูล: การควบคุมอาการทางกายของผู้ป่วยโดยใช้ภาษามูลเช่น การทำท่าทาง, การออกกำลังกาย, การใช้ความร้อนหรือความเย็น, การนวด, และการใช้เทคนิคพิเศษ.

การประเมินผลและประเมินคุณภาพ: การวัดผลและประเมินคุณภาพช่วยให้กายภาพบำบัดทราบว่าการรักษาและบำบัดที่ใช้มีผลสัมฤทธิ์หรือไม่และสามารถปรับปรุงได้หากจำเป็น.

หลักการและทฤษฎีข้างต้นช่วยให้กายภาพบำบัดมีการกระทำและความเป็นระบบเพื่อส่งผลการรักษาที่ดีและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในทางกายภาพและสุขภาพทั่วไป.

More

ตอนที่68:ใครบ้างมีบทบาทในขบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ตอนที่68:ใครบ้างมีบทบาทในขบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ใครบ้างมีบทบาทในขบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

1. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

p002L

 • เน้นการควบคุมโรค ป้องกันโรคแทรก
 • บำบัดรักษาผู้ป่วย/ผู้พิการ
 • ชี้แจงการพยากรณ์โรคและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
 • วางแผน กำหนดเป้าหมาย และติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมกับบุคลากรในทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ประสานงานกับแพทย์ต่างสาขา เพื่อให้เป้าหมายบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิ

 

2. นักกายภาพบำบัด

 

ILM17_BC02003

 

 • เน้นการออกกำลังกาย การบริหารร่างกาย เพื่อบำบัดฟื้นฟู
 • คงหรือเพิ่มการเคลื่อนไหวหรือพิสัยข้อและกำลังกล้ามเนื้อ
 • ฝึกทรงตัวปรับเปลี่ยนท่า เคลื่อนย้ายตัว และการเดิน
 • เลือกอุปกรณ์เครื่องช่วย เช่น ไม้เท้า รถนั่งคนพิการ ให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ

 

3. นักกิจกรรมบำบัด

 

A_E0_B8_B3_E0_B8_9A_E0_B8_B1_E0_B8_94_Page_2

 • เน้นการฝึกเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวัน เช่น การกิน การดื่ม การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งกาย การดูแลส่วนต่างๆของร่างกายเป็นต้น
 • ช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อุปกรณ์ช่วยกิน เบาะรองนั่งเพื่อป้องกันแผลกดทับ
 • การฝึกเพื่อเพิ่มพัฒนาการให้กับทารกและเด็ก
 • การให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการและระดับความสามารถของผู้ป่วย/ผู้การ

 

4. นักกายอุปกรณ์

 

03

 

 • เน้นผลิตอุปกรณ์พยุงข้อให้ผู้ป่วยสามารถยืนได้และให้กระดูกสันหลังที่หักเคลื่อนสมานและไม่กดทับไขสันหลัง
 • ช่วยปรับอุปกรณ์และซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วย

 

5. นักอรรถบำบัด

 

jfd

 • เน้นการฝึกและแก้ไขการพูด และอาจรวมถึงการฝึกกลืน

 

6. นักจิตวิทยา

 

29_20071211102409.

 • เน้นสนับสนุนด้านจิตใจและอารมณ์

 

7. นักสังคมสงเคราะห์

 

THAILAND: DAILY LIFE AND LIVING CONDITIONS AT UMPIUM AND MAE LA CAMPS, LARGEST MYANMAR REFUGEE CAMPS

 

 • เน้นการแก้ปัญหาด้านสังคม และหาแหล่งช่วยเหลือ สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยผู้พิการที่ยากไร้

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinics.com  สายด่วน 085-264-4994

 

More