All Posts tagged เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

ตอนที่ 623 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ

ตอนที่ 623 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ

More

ตอนที่147: เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ( Electrical Stimulation )

ตอนที่147: เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ( Electrical Stimulation )

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ( Electrical Stimulation )

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ใช้ทางคลินิกOT014 - Copy

 1. Direct current stimulators

[Galvanic]

 1. Interrupted direct current [ICD]
 2. Faradic current
 3. Diadynamic current
 4. TENS
 5. Interferential current [ IFC ]
 6. High- voltage stimulation

 

ข้อบ่งชี้ในการใช้

 1. ใช้ในการวิจัยOT014
 2. ลดอาการปวด
 3. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 4. กระตุ้นกล้ามเนื้อให้มีการทำงานเพื่อลดการฝ่อลีบ
 5. เร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
 6. เพิ่มการไหลเวียนเลือด
 7. ลดบวม
 8. ขับน้ำยาเข้าเนื้อเยื่อผ่านผิวหนัง
 9. ลดเกร็งของกล้ามเนื้อ

 

 ข้อห้ามในการใช้

 1. ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าฝังในร่างกาย
 2. บริเวณที่มี Thrombophlebitis
 3. บริเวณที่มีกระดูกหักใหม่ๆ
 4. บริเวณ
 5. Carotid Sinus
 6. บริเวณที่มีเลือดออก
 7. ผู้ป่วยมะเร็ง
 8. บริเวณท้องของสตรีมีครรภ์
 9. Acute Tuberculosis
 10. การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำใกล้กับเครื่องไฟฟ้าความถี่สูง 1-2 เมตร
 11. บริเวณที่มีโลหะฝังอยู่ภายใน
 12. ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวช

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994

 

More