All posts in ปวดไหล่

ตอน672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม

ตอน672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม
ตอนที่ 672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม

1.ทำการยืดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเบาๆ: ทำการยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเบาๆ ในช่วงพักเวลาหรือเวลาว่าง เช่น การเดินหรือยืดกล้ามเนื้อคอและไหล่ เพื่อรักษาความยืดหยุ่นและลดความตึงเครียดในร่างกาย
2.การหมุนท่าทางการทำงาน: หมุนท่าทางการทำงานเป็นประจำ เพื่อลดการใช้พลังงานที่ต้องการและลดความเครียดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
3.การหยุดพักตามระยะเวลาที่เหมาะสม: ทำการหยุดพักบ่อยๆ และตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและสมาธิที่ดีขึ้น
4.การตั้งค่าที่ทำงานให้เหมาะสม: สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน เช่น มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างพอเหมาะ และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สะดวกสบาย
5.การรักษาสมดุลในการบริหารเวลา: ใช้เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อให้สามารถจัดการกับงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีสมดุล ตั้งเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานให้เหมาะสม
6.การพักผ่อนอย่างเหมาะสม: จัดกิจกรรมพักผ่อนหลังงานที่เพื่อนร่วมงาน เช่น การเล่นเกมหรือออกกำลังกายกลุ่ม เพื่อความสนุกสนานและการพักผ่อนที่ดีกัน
7.การดูแลสุขภาพจิต: ทำกิจกรรมที่เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ เช่น การฟังเพลงที่ชอบ การอ่านหนังสือ หรือการฝึกสติในช่วงพักเวลา
8.การบริหารจัดการความเครียด: ใช้เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เช่น การทำการหายใจลึกๆ การฝึกการสมาธิ หรือการใช้เทคนิคการผ่อนคลายอื่นๆ
9.การบริหารจัดการสภาวะการทำงาน: สร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการกับสภาวะการทำงานที่มีความซับซ้อน เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
More

ตอนที่ 668 อาการปวดไหล่จากการกดเบียดของโครงสร้างภายในข้อไหล่ (SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME)

ตอนที่ 668 อาการปวดไหล่จากการกดเบียดของโครงสร้างภายในข้อไหล่  (SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME)

ตอนที่ 668 อาการปวดไหล่จากการกดเบียดของโครงสร้างภายในข้อไหล่
 (SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME)

                    SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME  เป็นกลุ่มอาการ ปวดที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่อยู่ในช่องใต้ปุ่มกระดูกsubacomionถูกกดเบียดหรือ เสียดสี เมื่อมีพยาธิสภาพจะเกิดการอักเสบ บวม หรือฉีกขาดทําให้ช่องนี้แน่นกว่าเดิมโดยจะปวด ใหล่ขณะกางไหล่ 60-120องศา และปวดในเวลา กลางคืน ไหล่ไม่ค่อยมีแรง ทำกิจวัตรประจำวันไม่สะดวก

 

สาเหตุการเกิด 

เกิดจากกิจกรรมที่ยกไหล่เหนือศีรษะซ้ำๆ 

เกิดจากกล้ามเนื้อพยุงหัวไหล่อ่อนแรง

SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME  แบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่

เป็นระยะที่เส้นเอ็นกล้ามเนื้อ rotator cuff อีกบเฉียบพลัน มีเลือดออกในเส้นเอ็น

ระยะที่2

มีการอักเสบต่อเนื่อง มีอาการบวมและการเสียดสีมากขึ้น และเริ่มมีเนื้อเยื่อพังพืดที่เส้นเอ็น

ระยะที่3

เส้นเอ็นเริ่มฉีกขาดและเริ่มมีกระดูกงอก(osteophyte)

การรักษาทางกายภาพบำบัด

1.ลดอาการอักเสบ (Decreased Inflammation) ด้วยเครื่องมือทาง กายภาพบ่าบัด เช่น Ultrasound Therapy, LASER Therapy หรือ Shockwave Therapy 

2.การฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยการออก กําลังกาย เช่น ท่า pendulum exercise

More